HOXAN

導入事例

新白河駅 ベビー休憩室jr_shinsirakawa

詳細データ

事例名 新白河駅 ベビー休憩室
地域 福島県
使用場所 天井、壁面
使用樹種 ウォールナット、ホワイトバーチ
使用製品 サンフット
写真提供 SUS株式会社

使用樹種・製品